PROFIL SPOLOČNOSTI

VULM je moderná a dynamicky sa rozvíjajúca slovenská farmaceutická spoločnosť, ktorá nadväzuje na dlhoročné tradície, know-how, výskumnú, vývojovú a výrobnú činnosť Výskumného ústavu liečiv Modra založeného už v roku 1972.

Spoločnosť VULM má hlavné sídlo na Slovensku a v súčasnosti má zastúpenie vo viacerých štátoch sveta. Disponuje špičkovými výrobnými kapacitami doma i v zahraničí. Cieľavedomou a koncepčnou politikou založenou na dosahovaní kvalitnej produkcie a odbornosti pracovníkov sa spoločnosť VULM zaslúžene radí medzi renomovaných farmaceutických výrobcov nielen na Slovensku. Efektívnou diverzifikáciou svojich výrobných a obchodných aktivít si neustále upevňuje svoju pozíciu na medzinárodnom farmaceutickom trhu.

Zaujíma sa tiež o projekty týkajúce sa výskumu, vývoja a výroby rôznych druhov liekových foriem. Spolupracuje s viacerými medzinárodne uznávanými zahraničnými farmaceutickými spoločnosťami a výskumnými pracoviskami, čím neustále sleduje najnovšie trendy a inovatívne technológie v oblasti farmácie.

VULM vytvára priestor určený na realizáciu nových projektov a podporuje mladých začínajúcich farmaceutov. Dôkazom je aj Memorandum o spolupráci podpísané spoločnosťou VULM a Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Táto spolupráca je založená na princípoch vzájomnej dôvery a porozumenia a je realizovaná rôznymi projektami, ktoré sú podporované Európskou úniou v oblasti vývoja a skúmania špecifických foriem účinných látok.

Celá produkcia spoločnosti prebieha v súlade so všeobecne platnými európskymi pravidlami Správnej výrobnej praxe (EU GMP). Kontrolu kvality zabezpečuje VULM najnovšími analytickými metódami, certifikovanými a akreditovanými partnermi, s použitím moderných prístrojov a zariadení.

VULM je držiteľom registračných rozhodnutí na výrobu významných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov a kozmetiky. Portfólio produktov spoločnosti má široký záber a je neustále dopĺňané o nové lieky, prípravky a inovované liekové formy, ktoré nachádzajú uplatnenie v terapeutickej i diagnostickej oblasti. Prípravky sú rozdelené do viacerých produktových línií, ktoré napomáhajú pri problémoch s cievnym, nervovým, kardiovaskulárnym systémom, tráviacim traktom, pohybovým ústrojenstvom a poskytujú im komplexnú starostlivosť.

Stratégia spoločnosti VULM spočíva v inováciách a neustálom prispôsobovaní sa dynamickým požiadavkám. Poskytovaním vysoko kvalitných, účinných, bezpečných prípravkov a prinášaním inovatívnych riešení je VULM partnerom vášho zdravia už od roku 1972.

VÍZIA SPOLOČNOSTI

Víziou spoločnosti VULM je zaujať popredné miesto na slovenskom i zahraničnom trhu v segmente farmaceutickej výroby a zároveň byť spoľahlivým a flexibilným partnerom, ktorý ponúka široké spektrum vysokokvalitných produktov a služieb.

Politika kvality