SÍDLO SPOLOČNOSTI

VULM s.r.o.
Tuhovská 18
831 06 Bratislava

tel.: +421 2 32 18 11 11
mail: info@vulm.sk


Fakturačné údaje

VULM s.r.o.
Tuhovská 18
831 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 50094602
IČ DPH: SK2120170899
DIČ: 2120170899
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I;
oddiel: Sro; vložka č.: 108112/B


Kontaktné osoby

Mgr. Petra Grohoľová
Právnik
COO
mail: legal@vulm.sk
tel.: +421 905 111 399

PhDr. Denisa Földeš
Obchodná riaditeľka
konateľ
mail: foldes@vulm.sk
tel.: +421 917 124 281

Ing. Branislav Jurčo
Obchodný manažér
mail: jurco@vulm.sk
tel.: +421 917 947 608

Ing. Igor Dozsa
Manažér nákupu
mail: dozsa@vulm.sk
tel.: +421 905 202 372

PharmDr. Ján Tomasch
Zmluvná výroba
mail: tomasch@vulm.sk
tel.: +421 917 827 470

Milota Novosedlíková
Personálne oddelenie
mail: mzdy@vulm.sk
tel.: +421 2 32 181 133


Ochrana osobných údajov

Hlásenie nežiaducich účinkov

Kto môže ohlasovať nežiaduce účinky?

Zdravotnícky pracovníci:

Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na výskyt nežiaducich účinkov.

Verejnosť:

Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek nežiaduci účinok, obráťte sa na Vášho ošetrujúceho lekára alebo lekárnika. Nežiaduci účinok môžete ohlásiť aj priamo spoločnosti VULM s.r.o..

Čo je to nežiaduci účinok?

Nežiaduci účinok je reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nechcená.

Prečo hlásiť nežiaduce účinky?

Hlásením podozrení na výskyt nežiaducich účinkov napomáhate spoločnosti VULM s.r.o. získavať informácie o bezpečnosti liekov a tým zaistiť bezpečnosť našich pacientov.

Ako hlásiť podozrenie na výskyt nežiaducich účinkov?

V prípade podozrenia na výskyt nežiaducich účinkov súvisiacich s produktami spoločnosti VULM s.r.o. nás prosím kontaktujte nasledovne:

E-mailový kontakt: bezpecnostliekov@vulm.sk

Telefonický kontakt: +421 232 181 143

V prípade elektronického hlásenia podozrenia na výskyt nežiaducich účinkov môžete využiť nasledovný formulár:

"V súlade s legislatívnymi požiadavkami na ochranu osobných údajov Vám oznamujeme, že toto elektronické oznámenie je zaznamenávané a uchovávané. Všetky Vami poskytnuté osobné údaje poskytnuté formou elektronického formulára súvisiace s oznámením podozrenia na výskyt nežiaduceho účinku lieku alebo produktu sú považované za dôverné a budú použité iba na účely hodnotenia bezpečnosti lieku alebo produktu. Týmto poskytujete spoločnosti VULM s.r.o. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, vek, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, bydlisko, dátum narodenia, pohlavie a informácie o zdravotnom stave. Súhlas je platný na dobu neurčitú. Súhlasíte so sprístupnením, poskytnutím a spracovaním osobných údajov v rozsahu tohto súhlasu aj príslušným kompetentným autoritám vykonávajúcim štátny dozor v oblasti bezpečnosti liekov a produktov; zmluvným partnerom spoločnosti VULM s.r.o. za rovnakým účelom a sprostredkovateľovi spoločnosti VULM s.r.o.. Máte právo prístupu k poskytnutým osobným údajom a informáciám uchovávaných o Vás v našej spoločnosti. Vyhlasujete, že údaje ste poskytli dobrovoľne a poskytnuté údaje sú pravdivé, správne a aktuálne. Týmto zároveň vyhlasujete, že ste poučený o potrebe bezodkladne vyhľadať lekára. Odoslaním elektronického formulára potvrdzujete, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa vyššie uvedeného.“

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Aktualizované dňa 25. 5. 2018

Radi by sme sa ubezpečili, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov viete, aké osobné údaje o vás získavame prostredníctvom komunikácie so spoločnosťou VULM s.r.o., so sídlom Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, IČO: 50094602, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 108112/B ("VULM"), akým spôsobom ich používame, a tiež ako zachovávame ich bezpečnosť. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov pokrýva nasledujúce témy:

 • aké osobné údaje o Vás získavame;
 • ako spracúvame Vaše osobné údaje;
 • na základe čoho spracúvame Vaše osobné údaje;
 • ako dlho uchovávame Vaše osobné informácie;
 • zdieľanie Vašich osobných údajov s ostatnými a ich prenos mimo Vašej domovskej krajiny;
 • ochrana Vašich osobných údajov;
 • Vaše práva;
 • čo urobiť v prípade, ak si neželáte poskytnúť Vaše osobné údaje a
 • ako používame súbory cookies a ďalšie informácie.

Toto oznámenie priebežne aktualizujeme. Odporúčame, aby ste pravidelne sledovali jeho aktualizácie. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Aké osobné údaje o Vás získavame?

Osobné údaje, ktoré o vás získavame pri používaní tohto webového sídla a stránky, zahŕňajú: Údaje, ktoré nám poskytnete, ako napríklad:

 • Vaše meno a kontaktné údaje;
 • VULM údaje z prihlasovacích formulárov; a
 • údaje, ktoré nám poskytnete pri účasti v prieskumoch. Technické údaje, napr. prostredníctvom použitia súborov cookies, ako sú
 • údaje o Vašej aktivite na tejto webovej stránke, napr. pri vypĺňaní údajov vo formulároch;
 • údaje pri opakovanej návšteve tejto webovej stránky, spolu s údajmi o používanom prehliadači a operačnom systéme, čase návštevy, navštívených stránkach, označených URL odkazoch, vašej IP adrese a tiež navštívených stránkach pred a po návšteve tejto stránky ;
 • ”tracking pixels” sociálnych médií umožňujúce platformám ako Facebook komunikovať s touto webovou stránkou a poskytovať spätnú väzbu o Vašej činnosti; a
 • údaje o vašom zariadení, vrátane identifikátora zariadenia, hardverového modelu, operačného systému a jeho verzie, a údaje o mobilnej sieti. Osobné údaje získané monitorovaním iných webových stránok môžu tiež obsahovať vaše verejné osobné údaje: napríklad monitorovaním diskusií na verejných platformách, prostredníctvom ktorých sledujeme všeobecnú verejnú mienku o farmaceutickom priemysle. Môžeme tiež kombinovať údaje pochádzajúce z rôznych zdrojov. Osobné údaje z hlásení o možných vedľajších účinkoch niektorého z našich produktov môžu tiež obsahovať vaše údaje, ako napríklad pohlavie, dátum narodenia a údaje o vašom zdravotnom stave.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše údaje spracúvame na nasledujúce účely: Poskytovania informácií a služieb, vrátane:

 • tlačových správ;
 • pracovných ponúk;
 • finančných výsledkov; a
 • tipov, užitočných informácií a marketingovej komunikácie súvisiacej s našimi produktami a službami. Na marketingové účely vždy s Vašim súhlasom tak, ako to vyžaduje zákon. Kontaktu a komunikácie, vrátane:
 • odpovedí na Vaše žiadosti (napríklad žiadosť o zamestnanie); a
 • poskytovania dôležitých upozornení a aktualizácií, ako sú napríklad zmeny našich podmienok a pravidiel, upozornení týkajúcich sa bezpečnosti a administratívnych správ. Prevádzkovania činnosti spoločnosti, vrátane:
 • odpovede alebo reakcie v súvislosti s hlásením o možných vedľajších účinkoch našich produktov, a sledovania bezpečnosti našich produktov;
 • dodržiavania príslušných zákonov, predpisov a usmernení;
 • dodržiavania alebo splnenia požiadaviek regulačných orgánov, vlád, súdov a orgánov činných v trestnom konaní a
 • vyšetrovania a prijímania opatrení proti nezákonnému a škodlivému správaniu používateľov. Skvalitnenia našej každodennej činnosti, predovšetkým:
 • na interné účely, akými sú audit, analýza údajov;
 • skvalitnením našich produktov a služieb ako aj vzájomnej komunikácie; a
 • (prípadne) v súvislosti s aktualizáciou vašich kontaktných údajov.

Na základe čoho spracúvame Vaše osobné údaje?

Právo o ochrane osobných údajov stanovuje niekoľko dôvodov, na základe ktorých VULM môže spracúvať a používať vaše osobné údaje. VULM spracúva osobné údaje:

 • Na legitímne obchodné účely: Vaše osobné údaje spracúvame za účelom osobnejšej a cielenejšej komunikácie, a tiež na zefektívnenie spôsobu zdieľania skúseností s produktmi a službami spoločnosti VULM. Tieto údaje nám pomáhajú skvalitňovať poskytované služby a minimalizovať nedostatky.
 • Pri plnení zmluvných záväzkov: za účelom dodania požadovaného produktu alebo poskytnutia služby spoločnosť VULM môže spracúvať vaše osobné údaje.
 • Za účelom dodržiavania zákonom stanovených povinností a požiadaviek: Spoločnosť VULM považuje za dôležité, aby bola schopná dodržiavať zákony, predpisy a usmernenia, ako aj ďalšie požiadavky v súvislosti so spracúvaním údajov, nakoľko ovplyvňujú spôsob, akým riadi VULM svoju obchodnú činnosť a umožňuje jej vytvárať čo možno najbezpečnejšie produkty a služby.

Na základe udeleného súhlasu: V niektorých prípadoch Vás VULM požiada o udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely. Viac o vašich právach nájdete v časti "Vaše práva".

Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme vždy uchovávať počas lehoty vyžadovanej zákonom, a podľa potreby VULM v súvislosti s právnym konaním alebo vyšetrovaním. V ostatných prípadoch VULM uchováva Vaše osobné údaje:

 • podľa potreby a na obdobie, aby Vám bol umožnený prístup k požadovaným službám; v prípadoch, keď ste VULM kontaktovali s otázkou alebo žiadosťou, a to na obdobie potrebné na zodpovedanie vašej otázky alebo vybavenie žiadosti.

Zdieľanie Vašich údajov s ostatnými a ich prenos mimo domovskej krajiny

VULM môže zdieľať Vaše osobné údaje s: s týmito dôveryhodnými tretími stranami:

 • so zástupcami a dodávateľmi VULM vrátane poskytovateľov technologických služieb - dátových analýz, hostingu a technickej podpory;
 • s odbornými poradcami, audítormi alebo obchodnými partnermi VULM;
 • regulačnými orgánmi, vládami a orgánmi činnými v trestnom konaní a
 • s ďalšími tretími stranami v súvislosti s reorganizáciou celej spoločnosti alebo akejkoľvek jej časti. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané spoločnosťou VULM a ďalšími dôveryhodnými dodávateľmi mimo vášho domovského sídla, a to aj v krajinách, kde zákony o ochrane osobných údajov nemusia byť ekvivalentné alebo rovnako ochranné ako zákony vo Vašej domovskej krajine. V súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a súkromia zavádzame vhodné opatrenia, aby sme zabezpečili, že Vaše osobné údaje zostanú chránené a zabezpečené, keď sa prenášajú mimo vašej domovskej krajiny. Tieto opatrenia zahŕňajú dohody o prenose údajov, ktorými sa vykonávajú štandardné ustanovenia o ochrane údajov alebo záväzné firemné pravidlá spoločnosti VULM.

Ochrana vašich osobných údajov

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, používaním, zverejnením, zmenou alebo zničením použijeme rôzne bezpečnostné opatrenia a technológie v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a súkromia. Ak napríklad spoločnosť VULM spolupracuje s nezávislým poskytovateľom služieb, tento poskytovateľ je starostlivo vybraný v súlade s pravidlami a postupmi spoločnosti VULM, ktoré zaväzujú nezávislého poskytovateľa služieb, aby používal príslušné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov Odosielanie údajov spoločnosti VULM prostredníctvom internetu alebo mobilnej telefónnej siete nemusí byť úplne bezpečné, a akýkoľvek takýto prenos je na vlastné riziko používateľa.

Webové stránky mimo vlastníctva alebo kontroly VULM

VULM môže priebežne odkazovať na webové stránky alebo mobilné aplikácie mimo vlastníctva VULM alebo nad ktorými VULM nemá kontrolu, a preto sa na ne nevzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Ak sa rozhodnete používať alebo navštíviť takéto stránky, prečítajte si právne vyhlásenie a vyhlásenie o ochrane osobných údajov uvedené na každej takejto webovej stránke alebo mobilnej aplikácii za účelom oboznámenia sa so spôsobom ochrany osobných údajov.

Vaše práva

Právo o ochrane osobných údajov Vám priznáva rôzne práva v súvislosti s ochranou osobných údajov. Máte právo:

 • požiadať spoločnosť VULM o prístup k Vašim osobným údajom, ktorými VULM disponuje;
 • požiadať o opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov;
 • požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov alebo namietať proti tomuto spracovaniu;
 • odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (v krajinách, kde spoločnosť VULM spracováva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu);
 • požiadať o prijatie alebo prenos osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti VULM, do inej organizácie v strojovo čitateľnej forme a
 • podať sťažnosť miestnemu orgánu dohľadu, ak dôjde k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov alebo ak ste v dôsledku nezákonného spracovania vašich osobných údajov utrpeli ujmu. Pri uplatňovaní svojich práv nás, prosím, kontaktuje prostredníctvom kontaktných údajov v časti Kontakt.

Ak si neželáte poskytnúť Vaše osobné údaje

Vždy sa môžete rozhodnúť, že neposkytnete Vaše osobné údaje spoločnosti VULM. Ak máte námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov, alebo ste udelili VULM súhlas so spracúvaním údajov a želáte si súhlas odvolať, spoločnosť VULM bude túto voľbu rešpektovať v súlade so svojimi právnymi povinnosťami. Môže to však znamenať, že nebudeme schopní spracúvať Vaše údaje tak, ako je opísané v časti “ako spracúvame Vaše osobné údaje” uvedenej vyššie, alebo to môže znamenať, že nebudete môcť používať naše služby a produkty.

Kontaktné údaje

Ak máte otázky alebo dotazy týkajúce sa tohto dokumentu, alebo v prípade uplatňovania svojich práv, prosíme obráťte sa na spoločnosť VULM prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.
VULM s.r.o.
Tuhovská 18, 831 06 Bratislava
Email: legal@vulm.sk
Tel. +421 2 32 18 11 11

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť VULM.