Výskum a vyvoj

V oblasti výskumu a vývoja nových produktov spolupracuje VULM s viacerými medzinárodne uznávanými partnermi, špecializovanými výskumnými pracoviskami, ako aj s akademickou obcou. Ako slovenská spoločnosť sa zároveň podieľa aj na riešení štátnych úloh v oblasti základného výskumu.

Dôkazom podpory vedy a výskumu na Slovensku je aj prebiehajúca spolupráca spoločnosti VULM s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Prešovskou univerzitou. VULM pracuje súbežne na viacerých vedeckých projektoch so samostatným tímom vedeckých pracovníkov v podmienkach s moderným vybavením.

Spoločnosť VULM je pripravená poskytnúť podporu pri formulácii a vývoji liekových foriem, výrobe pilotných a poloprevádzkových šarží, ako aj pristabilitnom skúšaní liekov. V spolupráci so svojimi partnermi vie zabezpečiť aj analytickú podporu a súčinnosť pri kontrole kvality a stability vyvíjaných produktov.

Výskumné aktivity spoločnosti sa v súčasnosti zameriavajú na oblasť vývoja a výroby sterilných i nesterilných liekov. Na základe najnovších poznatkov venuje VULM dostatočnú pozornosť aj vývoju moderných výživových doplnkov, inováciám generických liekov, novým trendom vo výžive a prevencii civilizačných ochorení, ktoré prináša súčasný životný štýl.